Jste zde: Informační systém životního prostředíVodaPovodňová ochrana

Záplavová území

Záplavová území jsou administrativně stanovená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou.

Jejich rozsah stanovuje na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Mapové podklady jsou uloženy na příslušných vodoprávních úřadech a u správců vodních toků. Evidenci stanovených záplavových území zabezpečuje Ministerstvo životního prostředí, informace jsou dostupné na internetových stránkách Povodňového informačního systému (editor dat, mapový prohlížeč).

Grafické znázornění stanovených záplavových území lze rovněž nalézt v mapovém systému Moravskoslezského kraje (poslední aktualizace ke dni 31.12.2014).

V aktivní zóně záplavového území se podle § 67 odst. 1 vodního zákona nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby (s výjimkou určitých vodních děl a nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury), proto by zájemci o výstavbu na pozemcích v blízkosti vodních toků měli věnovat pozornost také informacím uvedeným v seznamu o připravovaných návrzích na stanovení nebo změnu záplavového území.

Bližší informace o připravovaných návrzích lze získat u správců toků – Povodí Odry, státní podnik, Lesy České republiky, s.p.  

Kontakt:

Mgr. Renáta Mičulková, e-mail: renata.miculkova@msk.cz, tel.: 595 622 690    

Ing. Táňa Třaskošová, e-mail: tana.traskosova@msk.cz, tel.: 595 622 919

Související dokumenty