Jste zde: Informační systém životního prostředíVodaPlánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční činnost, jejímž účelem je vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy, jako je ochrana vod, ochrana před povodněmi a trvale udržitelné užívání vodních zdrojů a hospodaření s vodami pro zajištění požadavků na vodohospodářské služby.

V současné době probíhají v souladu se schváleným Časovým plánem a programem prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik přípravné práce druhé etapy procesu plánování, aktualizace Plánů oblastí povodí.

Od 22. prosince 2014 jsou po dobu 6 měsíců zveřejněny (pdf format, 53 kB:

  • návrhy Národních plánů povodí Odry/Dunaje,
  • návrhy Plánů pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry/Dunaje,
  • návrh Plánu dílčího povodí Horní Odry,
  • návrh Plánů dílčího povodí Moravy a přítoků Váhů

k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti.

Plány oblastí povodí v Moravskoslezském kraji

Plán oblasti povodí Odry a Plán oblasti povodí Moravy, jsou základní koncepční dokumenty pro území Moravskoslezského kraje, které spolu s Plánem hlavních povodí České republiky představují podklad pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování, územní rozhodování, vodoprávní rozhodování a povolování staveb. Plná znění těchto rozsáhlých dokumentů lze nalézt na webových stránkách příslušných správců povodí, tj. Povodí Odry, státní podnik (Plán oblasti povodí Odry) a Povodí Moravy, státní podnik
(Plán oblasti povodí Moravy). V listinné podobě je Plán oblasti povodí Odry po dobu jeho platnosti k dispozici na Povodí Odry, státní podnik a na krajských úřadech Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje, Plán oblasti povodí Moravy na Povodí Moravy, státní podnik a na krajských úřadech Moravskoslezského kraje, Olomouckého kraje, Jihomoravského kraje, Pardubického kraje a Zlínského kraje.

Závazné části plánů oblastí povodí

Dne 30. června 2010 bylo ve Věstníku právních předpisů Moravskoslezského kraje vyhlášeno Nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2010, kterým byla vydána závazná část Plánu oblasti povodí Odry a závazná část Plánu oblasti povodí Moravy. Tímto nařízením jsou stanovena obecná a konkrétní opatření k dosažení dobrého stavu vod pro první plánovací období do roku 2015. Zejména se jedná o výstavbu a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod, sanace starých ekologických zátěží, revitalizační opatření na vodních tocích, opatření na ochranu před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod a opatření k naplnění požadavků vodohospodářské služby. Nabytím účinnosti nařízení kraje dne 15. července 2010 se závazné části plánů oblastí povodí stávají podkladem pro výkon veřejné správy.

Další informace k plánování v oblasti vod lze najít na stránkách Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Povodí Odry, státní podnik a Povodí Moravy, státní podnik.