Jste zde: Informační systém životního prostředíZemědělstvíNedoplatky přídělových cen

Nedoplatky přídělových cen

Krajský úřad vykonává přenesenou působnost na úseku stanovení nedoplatku přídělových cen dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

Ze zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, byl převeden výkon přenesené působnosti na krajské úřady v oblastí právní úpravy vyplývající ze zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (dále jen „zákon o půdě“). Úprava se týká ust. § 6 odst 3 zákona o půdě – vydání nemovitosti, kdy oprávněná osoba (občan jehož půda, budovy a stavby, patřící k původní zemědělské usedlosti přešly na stát nebo jiné právnické osoby v době od 25. 2. 1948 - 1. 1. 1990) je povinna po vydání nemovitosti zaplatit státu nedoplatek přídělové ceny za kterou ji původně získala (je povinna také vrátit kupní cenu nebo náhradu, která ji byla státem nebo jinou právnickou osobou při převodu nemovitostí vyplacena) - krajský úřad přitom sdělí výši nedoplatku přídělové ceny.

Kraje prostřednictvím svých úřadů tedy v přenesené působnosti zastupují stát a jeho majetek v procesu restitučních postupů vyplývajících z  citového zákona. Lhůtu pro zaplacení dále určí pozemkový úřad a k přijetí nedoplatku je zmocněno Ministerstvo zemědělství dle § 23 odst. 3 zákona o půdě.

Zákon o půdě se vztahuje na:

  • půdu, která tvoří zemědělský a lesní půdní fond
  • obytné budovy, hospodářské budovy (sloužící zem. a lesní výrobě i vodnímu hospodářství)
  • jiný zemědělský majetek (náhrada živého a mrtvého inventáře)