Jste zde: Informační systém životního prostředíZemědělstvíLegislativa a kompetence

Legislativa a kompetence

Ochranu zemědělské půdy upravuje zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“) a vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Postup orgánu ochrany zemědělského půdního fondu dále upravuje Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 1. 10. 1996 č. j. OOLP/1067/96.

Zákon o ochraně ZPF ukládá povinnost orgánům obcí a krajů a Ministerstvu životního prostředí vykonávat státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu. Působnost krajského úřadu na úseku zemědělského půdního fondu je dána přímo zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu, ale také např. zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. Z obou posledně jmenovaných právních předpisů vyplývá působnost krajského úřadu v oblasti metodiky a kontroly přenesené působnosti ve vztahu k obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, a postavení nadřízeného (odvolacího) orgánu, jež přezkoumává rozhodnutí vydaná podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu právě obecními úřady obcí s rozšířenou působností. Další oblastí je pak poskytování stanovisek a vyřizování podnětů, stížností a jiných podání.

Krajský úřad podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu:

  • uplatňuje podle § 5 odst. 2 zákona stanovisko k územně plánovací dokumentaci, nejde - li o případy v působnosti jiného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu,
  • uděluje podle § 6 odst. 2 souhlas k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, je - li navrhovaným řešením dotčen zemědělský půdní fond o výměře do 20 ha,
  • uděluje podle § 7 odst. 3 souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení a jejich součástí, přesahuje-li trasa území, v němž vykonává působnost obecní úřad obce s rozšířenou působností,
  • uděluje podle § 9 odst. 6 souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, má - li být dotčena zemědělská půda a půda dočasně neobdělávaná (§ 1 odst. 2) o výměře od 1 do 10 ha; přitom stanoví podmínky k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, schvaluje plán rekultivace, popřípadě stanoví zvláštní režim jeho provádění a vymezí, zda a v jaké výši budou předepsány odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

Další kompetence:

  • usměrňuje a sjednocuje výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, který zajišťují obecní úřady obcí s rozšířenou působností na území příslušného kraje,
  • dozírá, jak tyto orgány ochrany zemědělského půdního fondu plní své úkoly, provádí kontrolní činnost a dává jim podněty k tomu, aby uplatnily ve své působnosti opatření k odstranění zjištěných závad.