Jste zde: Informační systém životního prostředíKoncepce odboru ŽPZ

Koncepce odboru ŽPZ

Politika životního prostředí Moravskoslezského kraje

Politika životního prostředí Moravskoslezského kraje je ucelená dokument, tvořící shrnutí všech analytických zjištění (tzv. SWOT analýza a multikriteriální analýzy), které oblast životního prostředí v kraji charakterizují. Zjištění plynoucí ze zpracované analýzy, se stala základem pro formulaci souhrnu opatření, jenž obsahují konkrétní projekty, které přispějí ke zlepšení životního prostředí v kraji.

Studie vyhodnocení možností umístění větrných elektráren na území Moravskoslezského kraje z hlediska větrného potenciálu a ochrany přírody a krajiny

Cílem studie je získání potřebných údajů o území pro územní plánování, zejména pro zpracování zásad územního rozvoje, pro rozhodování územně samosprávných celků při umisťování větrných elektráren na svém území a především pro příslušné orgány ochrany přírody při posuzování krajinného rázu podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Dále také poskytnutí objektivních informací nejen investorům, ale především obcím a jejich občanům, kteří mohou být výstavbou větrných elektráren dotčeni.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Moravskoslezského kraje

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje (dále také jen „PRVKÚK“) jako základní koncepční dokument v oblasti vodohospodářské politiky byl zastupitelstvem Moravskoslezského kraje schválen v září 2004.

Plán oblasti povodí Odry a Plán oblasti povodí Moravy

Plán oblasti povodí OdryPlán oblasti povodí Moravy jsou základní koncepční dokumenty v oblasti vod pro území Moravskoslezského kraje, které byly v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovány příslušnými správci povodí, Povodí Odry, státní podnik a Povodí Moravy státní podnik, a schváleny zastupitelstvem Moravskoslezského kraje v říjnu 2009.

Další informace k plánování v oblasti vod.

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje

Schválená Koncepce EVVO Moravskoslezského kraje podává ucelený přehled o systému EVVO v kraji, který na základě rovného přístupu ke všem cílovým skupinám EVVO naplňuje příslušná opatření Programu rozvoje kraje. Při zpracování koncepce se vycházelo zejména ze zákona o právu na informace (zákon č. 123/1998 Sb., v platném znění), který kraji ukládá povinnost podporovat v rámci samostatné působnosti vytvoření systému EVVO i z některých dalších předpisů (mj. usnesení vlády ke Státnímu programu EVVO v České republice).

Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje

V souladu s postupem daným ust. § 6 odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Moravskoslezský kraj zadal na základě souhlasu Rady kraje, udělený usnesením č. 12/683 ze dne 1. 6. 2005, zpracování studie Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje u firmy EKOTOXA OPAVA s. r. o., Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava.