Jste zde: Informační systém životního prostředíIntegrovaná prevence - IPPCLegislativa a kompetence

Legislativa a kompetence

Platná legislativa na úseku integrované prevence je dostupná na stránkách Ministerstva životního prostředí

Kompetence krajského úřadu na úseku integrované prevence:

a) rozhoduje o žádosti o vydání integrovaného povolení s výjimkou zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu, a na žádost provozovatele mu poskytne předběžnou informaci o úplnosti žádosti před jejím podáním,

b) provádí přezkum plnění závazných podmínek integrovaného povolení s výjimkou integrovaného povolení pro zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu,

c) rozhoduje o správních deliktech podle § 37 zákona o integrované prevenci,

d) vyzývá provozovatele zařízení k podání žádosti o vydání integrovaného povolení podle § 42 zákona o integrované prevenci,

e) hodnotí aplikaci nejlepších dostupných technik a předává informace o jejich vývoji příslušným správním úřadům,

f) vydává rozhodnutí o zastavení provozu zařízení nebo jeho části podle § 19 odst. 1 písm. c) a § 19 odst. 2 zákona o integrované prevenci,

g) je dotčeným správním orgánem v řízení podle tohoto zákona v případě zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu.