Jste zde: Informační systém životního prostředíGeologieUmisťování staveb a zařízení v CHLÚ

Umisťování staveb a zařízení v CHLÚ

Krajský úřad vydává na základě § 19 horního zákona závazné stanovisko k umísťování staveb a zařízení, které nesouvisí s dobýváním, v chráněném ložiskovém území na základě žádosti a po projednání s obvodním báňským úřadem, který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení.

Náležitosti:

Žádost:

  • údaje o žadateli (jméno, příjmení/název firmy, datum narození/IČ, adresa, tel. číslo)
  • popis stavby (včetně výčtu všech souvisejících staveb)
  • umístění stavby (všechny dotčené parcely, katastrální území)

Přílohy žádosti

  • kopie katastrální mapy
  • situační plánek
  • podrobnější popis stavby (průvodní a souhrnná technická zpráva, řezy a nákresy, případně projekt)
  • originál plné moci případně ověřená kopie plné moci v případě zastupování investora

Legislativa: zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů

§ 19 odst. 1

Rozhodnutí o umístění staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním, může vydat příslušný orgán podle zvláštních právních předpisů (Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů) jen na základě závazného stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti, vydaného po projednání s obvodním báňským úřadem, který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení.

§ 19 odst. 2

Žadatel o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení v chráněném ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním, doloží žádost závazným stanoviskem vydaným orgánem kraje v přenesené působnosti.

Související informace:

 

Související dokumenty