Jste zde: Informační systém životního prostředíPosuzování vlivů - EIA, SEAZákladní informace

Základní informace

Vymezené záměry a koncepce, jejich provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí podléhají posouzení vlivů na životní prostředí, jehož účelem je získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů, jako je např. stavební zákon a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti.

EIA - Enviromental Impact Assesment (metoda posuzování vlivů záměrů na životní prostředí) - principem posuzovacího procesu je zhodnocení všech předpokládaných přímých i nepřímých důsledků určitého záměru (stavby, technologie) na všechny složky životního prostředí. Metodu a posuzovací proces upravuje zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Bližší informace naleznete EIA/SEA - informace o posuzovaných aktivitách

SEA - Strategic Environmental Assessment (metoda posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí) -upravuje rovněž zákon o posuzování vlivů. Principem SEA procesu je nalezení nejpřijatelnějšího řešení z hlediska komplexního rozvoje řešené oblasti, tzn. socioekonomického rozvoje v souladu se zachováním vysoké kvality životního prostředí. Jedná se tedy o hodnocení strategických rozhodnutí – programů, politik, plánů a koncepcí rozvoje dané oblasti v určitém území, jež stanovují rámec pro následné realizace konkrétních staveb a záměrů. Bližší informace naleznete EIA/SEA - informace o posuzovaných aktivitách.