Jste zde: Informační systém životního prostředíPosuzování vlivů - EIA, SEASouvisející odkazy

Související odkazy

Studie vyhodnocení možností umístění větrných elektráren na území Moravskoslezského kraje z hlediska větrného potenciálu a ochrany přírody a krajiny.

Cílem studie je získání potřebných údajů o území pro územní plánování, zejména pro zpracování zásad územního rozvoje, pro rozhodování územně samosprávných celků při umisťování větrných elektráren na svém území a především pro příslušné orgány ochrany přírody při posuzování krajinného rázu podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Strategické posouzení koncepčních materiálů Moravskoslezského kraje - SEA.

Posouzení koncepcí Moravskoslezského kraje probíhá v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.