Jste zde: Informační systém životního prostředíPosuzování vlivů - EIA, SEALegislativa a kompetence

Legislativa a kompetence

Posouzení vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí upravuje zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Posuzují se vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky a na jejich vzájemné působení a souvislosti.

Kompetence

Kompetence krajského úřadu jsou vymezeny § 22 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  Krajský úřad zajišťuje posuzování záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, sloupcích B, a jejich změn. Dále záměrů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li uvedeny; zajišťuje posuzování koncepcí v případech, kdy dotčené území zasahuje výlučně do obvodu kraje.

Krajský úřad:

  •  vede evidenci jím vydaných stanovisek a zasílá jedno vyhotovení každého jím vydaného závěru zjišťovacího řízení a stanoviska ministerstvu životního prostředí k souhrnné evidenci
  • zveřejňuje seznam posudků a jejich zpracovatelů a dále seznam koncepcí a jejich posuzovatelů za každý kalendářní rok
  •  vydává stanovisko k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí

Postup při procesu EIA je blíže popsán v sekci Potřebuji si vyřídit.

Některé související právní předpisy:

  • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 201/2012, o ochraně ovzduší
  • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů