Jste zde: Informační systém životního prostředí

Průmyslové podniky úspěšně snižují emise díky integrovaným povolením vydávaných krajem

„Krajský úřad Moravskoslezského kraje průběžně zpřísňuje emisní limity velkým průmyslovým podnikům a to na úroveň limitů pro tzv. BAT, nebo-li pro v současné době nejlepší dostupné techniky k omezování emisí. Tyto kroky spolu s motivačními finančními pobídkami z Operačního programu Životní prostředí jsou dalším významným krokem ke zlepšení kvality ovzduší v našem kraji. Cílem tohoto workshopu je seznámit odbornou i širokou veřejnost s aktuálně připravovanými investicemi průmyslu do zlepšení kvality ovzduší v našem regionu. Například jen projekty podpořené v rámci poslední tzv. 36. výzvy z Operačního programu zajistí snížení průmyslových emisí prašných částic zhruba o 1100 tun ročně“ uvedl 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslav Novák, který tento workshop uspořádal.

Kromě představitelů kraje se setkání zúčastnili zástupci České inspekce životního prostředí, Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě a společností ArcelorMittal Ostrava, ČEZ, Dalkia Česká republika, EVRAZ VÍTKOVICE STEEL a TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY. Odborníci i zástupci státní správy diskutovali k tématům integrovaných povolení, směrnici o průmyslových emisích, projektu identifikace původců prachu aj.

Velké průmyslové podniky patří spolu s dopravou a lokálními topeništi k hlavním zdrojům znečištění ovzduší v kraji. Průmyslové podniky však díky investicím v řádu několika miliard korun do ekologických opatření své emise výrazně snížily. Další takovéto projekty navíc podniky chystají i na další roky.

Dokonce společnosti ArcelorMittal Ostrava se podařilo snížit celkové roční emise prachu na 669 tun, rovněž Třinecké železárny snížily své emise prachových částic pod 700 tun ročně, což je snížení cca o polovinu ve srovnání s rokem 2003, kdy kraj získal možnost podmínky provozu velkých podniků upravovat. Celkové emise jsou ze strany kraje usměrňovány tzv. integrovanými povoleními, kterými kraj zpřísňuje i platnou českou legislativu. Kvůli tomu jsou velké průmyslové podniky nuceny investovat velké částky do ekologizace svých provozů.

1. náměstek hejtmana kraje Miroslav Novák k tomu dále uvedl: „Účastníci workshopu se shodli na tom, že cílem všech přítomných je snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší v Moravskoslezském kraji. Z celkových emisí prachu v Moravskoslezském kraji, nejen tedy těch průmyslových, realizací nově plánovaných projektů může ubýt až jedna sedmina, což je velice významné číslo. Jedná se například o projekty odprášení zbývajících částí aglomerací v hutních provozech při výrobě surového železa, nebo odprášení hal oceláren v Ostravě a v Třinci“.

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě na workshopu představil nový projekt zaměřený na identifikaci prašných částic v ovzduší pomocí metodiky Fingerprint. Tato metoda má výhodu v tom, že zjišťuje odkud jednotlivá prašná částice pochází díky její jedinečnosti (morfologie,

chemické složení, fyzikální vlastnosti, apod.), jako je tomu např. u otisku prstů u lidí nebo DNA. Tento projekt, realizovaný ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, by měl přinést první výsledky na konci příštího roku a poslouží zejména ke sledování efektivity stanovovaných opatření k dalšímu omezování emisí. 

Česká inspekce životního prostředí ve svém příspěvku ukázala, jaký je vývoj emisních limitů v oblasti legislativy ochrany ovzduší tj. od vzniku prvního zákona o ochraně ovzduší až po novou směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích, ze dne 24. listopadu 2010. V současné době se výše uvedená směrnice implementuje do nového zákona o integrované prevenci (vládní návrh).  

 

 

Související dokumenty