Jste zde: Informační systém životního prostředíPříroda

Příroda

Leták Kácení dřevin rostoucích mimo les

V souvislosti s legislativními změnami na úseku ochrany přírody a krajiny byl vydán informační leták (pdf format, 1188 kB) Kácení dřevin rostoucích mimo les.

Moravskoslezský kraj má 14 nových zvláště chráněných území

Soustava zvláště chráněných území v Moravskoslezském kraji se dnem 4. 6. 2013 rozrostla o 14 nových lokalit – 13 přírodních památek a 1 přírodní rezervaci.

Moravskoslezský kraj nechal zpracovat Revizi maloplošných zvláště chráněných území

Krajský úřad zajišťuje péči o 77 přírodních rezervací a přírodních památek. Pro posouzení kvality těchto maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) z hlediska přírodní hodnoty, tendenci vývoje i zhodnocení dosavadní péče nechal MSK zpracovat nezávislou studii Revizi MZCHÚ.

Ochrana Rorýse obecného

Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů je rorýs obecný (Apus apus) zvláště chráněným druhem a podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. je zařazen do kategorie ohrožených druhů.

Projekt Moravskoslezského kraje "Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje"

Cílem projektu je vytvoření komplexního monitorovacího systému vybraných složek přírodního prostředí a faktorů ovlivňujících přírodní prostředí v Moravskoslezském kraji a také samotný monitoring vybraných složek a faktorů.

Nový projekt má přispět k řešení problému s ilegálním motorismem

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje informuje o realizaci nového projektu zabývajícího se problémem ilegálního motorismu v přírodě.

Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny

Koncepci strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje schválilo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 5. zasedání dne 23. 6. 2005 usnesením č. 5/298/1. Jedná se o koncepční materiál pořízený krajem v samostatné působnosti ve smyslu § 77a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.