Jste zde: Informační systém životního prostředíOvzduší

Ovzduší

Ovzduší je pro člověka jednou z nejdůležitějších složek životního prostředí, bez které se nemůže obejít. Potřeba vzduchu je relativně konstantní a to 10 – 20 m3 vzduchu denně pro jednoho člověka.

Jak z přírodních, tak i člověkem vytvořených zdrojů, jsou do ovzduší vypouštěny různé škodliviny (znečišťující látky), které svou přítomností mají nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí. Významným antropogenním zdrojem znečišťování vnějšího ovzduší jsou průmyslové zdroje, lokální topeniště a doprava. Pod pojmem ochrana ovzduší chápeme nejenom ochranu vnějšího ovzduší před znečišťujícími látkami, ale i ochranu vnitřního ovzduší (pracovního, obytného, dopravní prostředky) před škodlivými látkami. Znečištění vnitřního ovzduší může být pro naše zdraví rovněž velice nebezpečné, protože se zde kombinují škodlivé látky z venkovního ovzduší a škodlivé látky produkované „vnitřními zdroji“ – např. nábytek, koberce, různá kamna, kouření, nebo samotný pohyb osob.

Hodnocení kvality vnějšího ovzduší na území České republiky provádí Český hydrometeorologický ústav. Na základě tohoto hodnocení jsou potom vyhlašovány oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, tj. území kde došlo k překročení imisního limitu pro jednu nebo více znečišťujících látek. Hodnocení kvality vnitřního prostředí provádějí Krajské hygienické stanice.

Vývoj emisí vybraných znečišťujících látek v Moravskoslezském kraji

Mapy s vymezením oblastí zhoršené kvality ovzduší (OZKO) v Moravskoslezském kraji

Kvalita ovzduší Moravskoslezského kraje

Legenda

Index Kvalita ovzduší SO2 NO2 CO O3 PM10
1h
µg/m³
1h
µg/m³
8h
µg/m³
1h
µg/m³
1h
µg/m³
     1      velmi dobrá 0 - 25 0 - 25 0 - 1000 0 - 33 0 - 20
     2      dobrá > 25 - 50 > 25 - 50 > 1000 - 2000 > 33 - 65 > 20 - 40
     3      uspokojivá > 50 - 120 > 50 - 100 > 2000 - 4000 > 65 - 120 > 40 - 70
     4      vyhovující > 120 - 350 > 100 - 200 > 4000 - 10000 > 120 - 180 > 70 - 90
     5      špatná > 350 - 500 > 200 - 400 > 10000 - 30000 > 180 - 240 > 90 - 180
     6      velmi špatná > 500 > 400 > 30000 > 240 > 180
     -      Veličina se na uvedené stanici neměří
     X      Neúplná data