Jste zde: Informační systém životního prostředíOdpady

Informace k povinnosti původců odpadů zpracovat Plán odpadového hospodářství

Podle ustanovení § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o odpadech) jsou plán odpadového hospodářství (dále POH) povinny zpracovat obce, které produkují více jak 10 tun nebezpečného odpadu ročně, případně více jak 1 000 tun odpadu kategorie ostatní za rok. Ostatní původci odpadů POH nezpracovávají.

POH obcí je třeba zpracovat v souladu s požadavky uvedenými v § 44 zákona o odpadech, § 28 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, v metodickém návodu vydaném MŽP pro zpracování POH původců (obcí) a v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje (dále POH MSK).

POH MSK, respektive jeho závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou Moravskoslezského kraje č. 2/2004 s účinností od 13. Listopadu 2004. Jedná se o dokument obsahující závazné cíle pro nakládání s odpady v kraji, včetně stanovení opatření k jejich plnění. Plnění cílů vytýčených POH MSK je krajem každoročně vyhodnocováno a vždy k 15. listopadu následujícího roku zasíláno Ministerstvu životního prostředí ČR.

Související dokumenty