Jste zde: Informační systém životního prostředíOdpady

Odpady

Odpady nejlépe třídí obyvatelé Hradce nad Moravicí, z menších obcí vévodí Trojanovice a Nová Pláň

Moravskoslezský kraj dosáhl v pomyslném celorepublikovém hodnocení na 9. místo v třídění odpadů v domácnostech. V předešlém roce byl na příčce desáté.

Lidé v Moravskoslezském kraji vytřídili za rok téměř čtyři tisíce tun vysloužilého elektra

Třídění nepotřebného elektra má smysl. Své o tom ví čím dál více lidí v Moravskoslezském kraji. Díky jejich uvědomělému přístupu bylo v minulém roce odevzdáno k recyklaci takřka čtyři tisíce tun vysloužilých elektrospotřebičů. A právě za třídění starého elektra byli dnes v Ostravě oceněni zástupci nejlepších měst a obcí z regionu.

Prodloužení platnosti Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje

V návaznosti na nařízení vlády č. 181/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, ve znění nařízení vlády č. 473/2009 Sb., kterým se prodlužuje platnost POH ČR, Moravskoslezský kraj zpracoval a zastupitelstvo kraje dne 12. 6. 2014 schválilo změnu Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje, kterou byla prodloužena jeho platnost na dobu nejdéle 18 měsíců ode dne účinnosti závazné části nového plánu odpadového hospodářství České republiky.

Instalace sběrné nádoby na použité úsporné kompaktní zářivky a výbojky v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Krajský úřad Moravskoslezského kraje instaloval v návaznosti na vnitřní předpis vydaný ředitelem krajského úřadu, který zavazuje zaměstnance chovat se příznivě k životnímu prostředí, do svých prostor sběrnou nádobu na použité úsporné kompaktní zářivky a výbojky. Tato sběrná nádoba přispěje ke zdokonalení ekologických služeb úřadu. Sběrná nádoba byla umístěna ve vestibulu krajského úřadu a slouží jak pro zaměstnance, tak pro širokou veřejnost.

Úhrada nákladů vzniklých lékárně s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv

V souladu s ustanovením § 89 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“) hradí náklady vzniklé lékárně s odevzdáním nepoužitelných léčiv osobám uvedeným v § 88 odst. 3 citovaného zákona a s jejich odstraněním těmito osobami stát prostřednictvím krajského úřadu. Způsob, jakým se v této věci postupuje, stanoví metodický postup k provedení zákona o léčivech, který vydává Ministerstvo financí.

Krajské integrované centrum nakládání s komunálními odpady

Záměr vybudování Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji (dále jen KIC) vznikl na základě snahy o splnění cílů stanovených v Plánu odpadového hospodářství České republiky. Tento záměr byl zakomponován v Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje, schváleného v roce 2004 (dále jen POH MSK), jako součást krajského systému nakládání s komunálními odpady, jehož nedílnou součástí dále tvoří systémy nakládání s odpady v jednotlivých obcích (intenzifikace sběru tříděného odpadu).

Informace k povinnosti původců odpadů zpracovat Plán odpadového hospodářství

Podle ustanovení § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o odpadech) jsou plán odpadového hospodářství (dále POH) povinny zpracovat obce, které produkují více jak 10 tun nebezpečného odpadu ročně, případně více jak 1 000 tun odpadu kategorie ostatní za rok. Ostatní původci odpadů POH nezpracovávají.