Jste zde: Informační systém životního prostředí

Místní agenda 21 a principy udržitelného rozvoje v Moravskoslezském kraji

Moravskoslezský kraj se zapojil do procesu místní Agendy 21 a to v rámci projektu „Implementace MA21 a principů udržitelného rozvoje v Moravskoslezském kraji“, na jehož realizaci získal kraj dotaci z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Místní Agenda 21 (MA21) je programem obcí, měst, regionů zavádějícím principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohlednění místních podmínek a problémů. MA21 je tvořena za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jejím cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí v konkrétním místě.

MA21 je progresivní zastřešující metodou zvyšování kvality veřejné správy, vedoucí k praktickému uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Kromě kvalitnější a efektivnější práce veřejné správy s sebou přináší řadu přidaných hodnot – spokojenost obyvatel, jejich aktivní zapojení do veřejného života včetně spolurozhodování o věcech veřejných, přičemž místní samosprávy sehrávají v tomto procesu klíčovou roli. Moravskoslezský kraj a také řada subjektů působících na území Moravskoslezského kraje realizují již řadu let aktivity naplňující MA21. Zmíněný projekt má za úkol zajistit nutnou koordinovanost a systematické řešení těchto aktivit.

„Místní Agenda 21 je proces, v němž místní úřady a samospráva spolupracují s veřejností a reprezentanty všech zájmových skupin kraje na sestavení plánu akcí, kterými hodlají podpořit zavádění principů udržitelného rozvoje do činnosti kraje.“ uvedl krajský koordinátor MA21 Mgr. Petr Strakoš. Dále uvádí: „I když si mnozí z nás neuvědomují, velké množství globálních problémů jak ekologických, tak i sociálních má svůj původ na úrovni místních aktivit, a je vhodné je řešit především na místní úrovni.“

Realizací projektu „Implementace MA21 a principů udržitelného rozvoje v Moravskoslezském kraji“ se Moravskoslezský kraj zavazuje ke kvalitativnímu zlepšení plnění Kritérií MA21 a postupu při realizaci projektu v Databázi MA21 z kategorie D do kategorie C a splnění vybraných kritérií kategorie B, a to nejpozději do ukončení projektu. Tato kritéria umožňují objektivně měřit postup v rámci MA21, tedy například to, jak kvalitně je město či kraj řízen či jak dobře komunikuje s veřejností a zda respektuje její názor. Sleduje rovněž úroveň systému místního či regionálního strategického řízení, které mají vliv na dlouhodobý a stabilní rozvoj dané obce či regionu. Kritéria jsou rozdělena do čtyř kategorií „D“ – „A“, kde druhá jmenovaná stojí na pomyslném vrcholu a znamená, že principy MA21 jsou plně integrovány do života města či regionu.

V rámci úspěšné implementace principů MA21, což je hlavním cílem uvedeného projektu, je rovněž důležité navázání spolupráce s občany, místními občanskými, komunitními, obchodními a průmyslovými organizacemi a jejich zapojení je do aktivit MA21, podporovat projekty a akce typu: Podnikatel roku Moravskoslezského kraje v oblasti ŽP, projekty zaměřené na péči o zeleň, na třídění odpadů, na zavádění environmentálně šetrného provozu vybraných úřadů, na zapojení měst do sítě MA 21 a do sítě Zdravých měst a regionů, podporu zpracování koncepcí EVVO ve vybraných městech MSK, aj.

Více informací o porojektu a mísdtní Agendě 21 se nachází na webové stránce MA21 v Moravskoslezském kraji.