Jste zde: Informační systém životního prostředíLesyZákladní informace

Základní informace

Rozloha lesních pozemků v Moravskoslezském kraji k 31. 12. 2012 činila 194 172 ha, což při celkové katastrální výměře Moravskoslezského kraje 542 711 ha znamená lesnatost 35,78%, která odpovídá průměrné lesnatosti České republiky (cca 33,4%). Lesnatost je na území kraje velmi nerovnoměrně rozložena. Nejvyšší lesnatost je v horských oblastech Hrubého Jeseníku a Moravskoslezských Beskyd a v některých katastrech v oblasti Nízkého Jeseníku (okolí Kružberské přehradní nádrže, povodí Moravice, některé katastry na Opavsku). Celkově je v Moravskoslezském kraji z jehličnatých dřevin nejvíce zastoupen smrk (57,8%), následuje modřín evropský (4,1%) a borovice lesní (3,5%). Z listnatých dřevin převažuje buk lesní (14%), následuje dub letní (3,7%), javor klen (2,7%) a lípa srdčitá (2,4%).

Druhová porostní skladba odpovídá požadavkům na lesní hospodářství v kraji zejména z konce 19. století a první poloviny 20. století. V současné době podíl smrkových porostů klesá zejména vlivem působení kůrovců, václavky, sucha a větru. K obnově porostů se i díky finanční podpory kraje (tzv. Přehled financování podpor lesního hospodářství), používá vyšší podíl melioračních a zpevňujících listnatých dřevin. Nejvíce zastoupeným lesním vegetačním stupněm je 5. jedlobukový, jehož rozloha činí přes 39%, druhým je 4. bukový (32%). Většina lesů v Moravskoslezském kraji je v majetku státu (přibližně 75,8 %), které obhospodařuje zejména podnik Lesy České republiky, s.p. Další informace o lesním hospodářství v kraji a o  navazujících odvětví (např. dřevozpracující průmysl, školství) lze také v analytické části Regionálního lesnického programu pro území Moravskoslezského kraje.