Jste zde: Informační systém životního prostředíLesyLegislativa a kompetence

Legislativa a kompetence

Požadavky na ochranu pozemků určených k plnění funkcí lesa jsou právně zajištěny zejména zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon ukládá povinnost orgánům obcí a krajů a Ministerstvu zemědělství vykonávat státní správu lesů. Působnost krajského úřadu na úseku státní správy lesů je dána přímo zákonem o lesích, ale také např. zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. Z obou posledně jmenovaných právních předpisů vyplývá působnost krajského úřadu v oblasti metodiky a kontroly přenesené působnosti ve vztahu k obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, a postavení nadřízeného (odvolacího) orgánu, jež přezkoumává rozhodnutí vydaná podle zákona o lesích právě obecními úřady obcí s rozšířenou působností. Další oblastí je pak poskytování stanovisek a vyřizování podnětů, stížností a jiných podání.

Lesní zákon pak krajskému úřadu přiznává následující působnost:

Rozhodování ve správním řízení ve věcech

Další kompetence: