Jste zde:

Nejčastěji kladené dotazy - Dotační program poskytování příspěvků na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2012

1. Čeho se dotační program týká?

Podstatou „Dotačního programu poskytování příspěvků na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2012“ je

·         podpora začínajících včelařů poskytnutím finančního příspěvku na pořízení včelstev a nákup moderních typů úlů

·         motivace mladých začínajících chovatelů

·         zlepšení nákazové situace v Moravskoslezském kraji nákupem nových typů úlů

·         získání nových zájemců za účelem stabilizace včelařské základny a počtu včelstev na území Moravskoslezského kraje

2. Co musím splnit, abych si mohl požádat o dotaci na podporu včelařství?

Příspěvky jsou poskytovány začínajícím včelařům za níže uvedených podmínek:

Za začínajícího včelaře je pro účely tohoto programu považována fyzická osoba, která má alespoň 18 let a která splňuje následující podmínky:

  • Fyzická osoba, která včelstvo vlastnila ke dni 31. prosince 2011 jako podnikatel, není pro účely tohoto programu začínajícím včelařem. Podnikající fyzická osoba žádá o poskytnutí příspěvku podle tohoto programu jako fyzická osoba nepodnikající.

a)      nevlastnila včelstvo ke dni 31. prosince 2011, ale ke dni podání žádosti o poskytnutí příspěvku (dále též jen „žádost“) včelstvo vlastní,

b)      bude při výkonu včelařství vedena zkušeným včelařem po dobu alespoň tří let ode dne poskytnutí příspěvku; zkušeným včelařem se pro účely tohoto programu rozumí fyzická osoba, která je ke dni podání žádosti žadatele členem základní organizace Českého svazu včelařů, o. s. a včelaří již nejméně deset let.

  • Příspěvek se poskytuje pouze na včelstva, která se nacházejí na území Moravskoslezského kraje. Žadatel o příspěvek musí mít na území Moravskoslezského kraje trvalý pobyt a musí být přímo zodpovědný za výkon včelařství, na jehož podporu příspěvek žádá, a nesmí tedy působit například jako prostředník jiné osoby.

3. Je podmínkou pro získání příspěvku členství začínajícího včelaře v ČSV?

Členství začínajícího včelaře v ČSV o. s. není podmínkou pro získání příspěvku podle tohoto programu. Členem ČSV o. s. musí být naopak zkušený včelař, který povede začínajícího včelaře po dobu alespoň tří let ode dne poskytnutí příspěvku; základní organizace ČSV o. s. potvrzuje a schvaluje, že zkušený včelař může vést při výkonu včelařství včelaře začínajícího.

4. Na co se dotace vztahuje?

Příspěvky jsou poskytovány jednotlivým začínajícím včelařům na pořízení předmětu příspěvku,

a)     kterým vždy musí být nejméně tři oddělky včel z jejich chovu, který se účastní uznaného šlechtitelského programu včely kraňské, a to každý oddělek na minimálně pěti rámkách či v jednom nástavku úlu; předmětem příspěvku může být nejvíce pět takových oddělků včel; příspěvky podle tohoto programu nelze poskytnout žadateli, který nežádá o příspěvek na pořízení oddělků včel;

b)     a kterým dále mohou být nové nástavkové úly, každý minimálně se třemi nástavky a s oddělitelným dnem zasíťovaným a umožňujícím varroamonitoring, a to jeden úl na každý oddělek včel.

5. Jaká je minimální a maximální výše dotace, kterou mohu získat?

Příspěvek se poskytuje ve výši maximálně 50 % uznatelných nákladů, kterými jsou náklady prokazatelně vynaložené a zaplacené na pořízení předmětu příspěvku v období pro podávání žádostí o poskytnutí příspěvku dle odstavce 9 tohoto programu. Příspěvek se poskytuje ve výši nejméně Kč 3.000,-- a nejvýše Kč 15.000,-- a zaokrouhluje se na celé stokoruny směrem dolů. Např. Cena při koupi oddělku a úlů je 30.000 Kč, příspěvek 50% uznatelných nákladů – žadatel obdrží dotaci 15.000 Kč. Výše příspěvku po vynásobení procentem uznatelných nákladů musí dosahovat minimální hranice 3.000 Kč, aby mohl být příspěvek poskytnut.

6. Disponuje krajský úřad seznamem chovů, které se účastní uznaného šlechtitelského programu včely kraňské, a pokud ne, kde je možno tento seznam obdržet nebo ověřit, zda se daný chov účastní uznaného šlechtitelského programu včely kraňské?

Krajský úřad nedisponuje seznamem těchto chovů ani seznamem chovů, které se účastní uznaného šlechtitelského programu včely kraňské. Tuto informaci by měl podat chovatel, který oddělky prodává a s tím předává také doklady, které jsou pro žadatele nezbytné k podání žádosti o příspěvek. Potřebné informace a seznam těchto chovů lze nalézt na stránkách Českého svazu včelařů o. s.  v sekci kontakty - odborné oddělení, informaci podá odborné oddělení ČSV v Praze:
tel.: 224 934 971
fax: 224 934 977
e-mail: info@vcelarstvi.cz

7. Kdy mohu podat žádost o dotaci?

Žádost o poskytnutí uvedeného příspěvku může žadatel podat v období ode dne 1. června 2012 do dne 16. července 2012 včetně. Na základě žádosti podané dříve nebo později nelze příspěvek poskytnout. Rozhodující je datum doručení na podatelnu krajského úřadu, nikoliv datum odeslání.  

8. Jak postupovat při vyřizování dotace?

V současné době je vyhlášen „Dotační program poskytování příspěvků na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2012“, jehož podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách Moravskoslezského kraje. Žádost o poskytnutí uvedeného příspěvku může žadatel podat v období ode dne 1. června 2012 do dne 16. července 2012 včetně. Na základě žádosti podané dříve nebo později nelze příspěvek poskytnout. Rozhodující je datum doručení na podatelnu krajského úřadu, nikoliv datum odeslání.

Podané žádosti na podatelnu krajského úřadu budou evidovány dle data a bude jim přiděleno individuální registrační číslo;toto číslo nemá vliv na pořadí vyřizování žádostí. Žádosti budou následně vyřizovány zásadně v pořadí podle dne v němž byly doručeny na podací místo přičemž žádosti doručené ve stejný den budou vyřizovány podle výše žádaného příspěvku, a to postupně od nejnižší. Bude-li ve stejný den doručeno na podací místo více žádostí, u nichž je stejná výše žádaného příspěvku a součet příspěvků žádaných v těchto žádostech přesáhne zůstatek finančního limitu stanoveného v rozpočtu Moravskoslezského kraje pro tento účel, může být poskytnut příspěvek tomu žadateli, jehož přínos včelařské činnosti je či bude podle odůvodněného posouzení poskytovatele pro životní prostředí a zemědělství větší.

V případě, že žádost bude neúplně nebo nesprávně doplněna nebo doložena, bude žadatel vyzván k odstranění nedostatků žádosti. Odstraní-li žadatel všechny nedostatky žádosti ve lhůtě do 14 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, zůstává jeho žádosti zachováno pořadí podle jejího původního dne doručení na podací místo.

Příspěvky jsou poskytovány do vyčerpání finančního limitu stanoveného pro rok 2012 v rozpočtu Moravskoslezského kraje na poskytování příspěvků podle tohoto programu. Po vyčerpání finančního limitu stanoveného v rozpočtu Moravskoslezského kraje na poskytování příspěvků podle tohoto programu nemůže být příspěvek poskytnut.

Odbor životního prostředí a zemědělství v případě, že celková výše požadavků žadatelů na poskytnutí příspěvků přesáhne výši finančního limitu stanoveného na tento účel v rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2012, pozastaví příjem žádostí dle tohoto programu.

Oznámení o pozastavení příjmu žádostí dle tohoto programu bude zveřejněno na internetových stránkách kraje. Příspěvek nemůže být poskytnut na základě žádosti doručené podacímu místu po dni zveřejnění tohoto oznámení o pozastavení příjmu žádostí.

9. Jaká je finanční alokace pro rok 2012 pro poskytnutí příspěvků?

Příspěvky budou poskytovány do vyčerpání finančního limitu stanoveného pro rok 2012 v rozpočtu Moravskoslezského kraje, který činí 2.000.000 Kč.

10. Kdo rozhoduje o poskytnutí a neposkytnutí příspěvku?

O poskytnutí nebo neposkytnutí příspěvku rozhodnou orgány kraje a o tomto rozhodnutí budou žadatele písemně vyrozuměni.  

11. Kdy bude příspěvek vyplacen na účet?

Příspěvek bude vyplacen na účet žadatele uvedený v žádosti do 30 dnů ode dne rozhodnutí orgánů kraje o poskytnutí příspěvku.

12. Co se stane, když nebudu mít žádost správně vyplněnou nebo doloženou?

V případě, že žádost bude neúplně nebo nesprávně doplněna nebo doložena, bude žadatel vyzván k odstranění nedostatků žádosti. Odstraní-li žadatel všechny nedostatky žádosti ve lhůtě do 14 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, zůstává jeho žádosti zachováno pořadí podle jejího původního dne doručení na podací místo. Pokud žadatel neodstraní všechny nedostatky žádosti v uvedené lhůtě, příspěvek mu na základě takové žádosti nebude poskytnut.

13. Na co se dotace nevztahuje?

Např.:

  • na nákup medometu, odvíčkovacích zařízení a pomůcek pro včelaře, které jsou předmětem příspěvku dle Nařízení vlády č. 197/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů

14. Kde zmohou zájemci získat informace a žádosti? 

Žadatelé o dotaci se mohou obracet s žádostmi o informace k dotačnímu programu na kontaktní osobu, která je uvedena u zveřejněných podmínek dotačního programu na webových stránkách Moravskoslezského kraje.

15. Jaké další doklady kromě žádosti budu muset předložit?

  • potvrzení o vedení žadatele při výkonu včelařství zkušeným včelařem ve smyslu odstavce 4 písmene b) tohoto programu, přičemž toto potvrzení se předkládá vždy na formuláři obsaženém v příloze tohoto programu,
  • originál nebo úředně ověřená kopie účetního nebo daňového dokladu o pořízení předmětu příspěvku,
  • kopie dokladu prokazujícího zaplacení ceny předmětu příspěvku,
  • k pořizovanému oddělku včel kopie potvrzení o účasti chovu, ze kterého pocházejí oddělky včel, v uznaném šlechtitelském programu včely kraňské, přičemž toto potvrzení musí být platné ke dni pořízení oddělků včel,
  • kopie veterinárního potvrzení o stavu včel platného ke dni pořízení oddělků včel,
  • kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo kopie písemného potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu nebo kopie výpisu z běžného účtu vedeného u peněžního ústavu, vždy včetně čísla tohoto účtu, na který má být příspěvek poukázán,
  • originály nebo úředně ověřené kopie potvrzení příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení, které nebudou starší než tři měsíce, o skutečnosti, že žadatel u nich nemá žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti. Žadateli, který má takové nedoplatky, nemůže být příspěvek poskytnut. Nedoplatky, o nichž bylo žadateli vydáno pravomocné rozhodnutí nebo uzavřena dohoda o povolení posečkání s úhradou nebo o povolení splátek, nejsou překážkou pro poskytnutí příspěvku, dodržuje-li žadatel tento splátkový režim.